Yhdistyksen säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


Nimi: Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry
Kotipaikka: Turku
Rekisterinumero: 207.894
Merkitty rekisteriin: 2.5.2012

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry ja sen kotipaikka on Turku.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on tukea autismi- ja ADHD-oireisia henkilöitä sekä heidän läheisiään
  sekä edistää tiedonsaantia autismista ja ADHD:stä sekä niiden kuntoutusmuodoista.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
  1) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja tarkoitukseensa kuuluvissa asioissa päättäjille,
  viranomaisille ja asiantuntijoille
  2) harjoittaa neuvonta-, valmennus-, koulutus- sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa
  3) hankkia ja välittää kuntoutukseen liittyviä julkaisuja, tarvikkeita ja palveluja taloudellista
  hyötyä tavoittelematta
  4) pitää kokouksia ja muita tilaisuuksia sekä järjestää retkiä ja muuta vastaavanlaista
  jäsenistötoimintaa
  5) toimia yhteistyössä vastaavien yhdistysten ja muiden yhteisöjen sekä päättäjien,
  viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.
  Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu
  1) jäsentensä jäsenmaksujen lisäksi vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  2) perustamaan rahastoja ja omistamaan tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta
  3) asianmukaisen luvan saatuaan järjestämään arpajaisia, rahakeräyksiä ja myyjäisiä.

 3. Jäsenet
  Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
  tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
  yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
  puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
  maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 6. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5–8
  muuta varsinaista jäsentä sekä 1–3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
  ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

  Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
  puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
  rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
 8. Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
  vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen
  vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
  viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 9. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi–toukokuussa.
  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
  puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
  kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
  sanomalehdessä tai sähköpostitse.
 11. Vuosikokous
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
   ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
   muille vastuuvelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
   tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
   Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.