Autismi

Autismi on ihmisen elinikäinen ominaisuus, joka vaikuttaa ihmisen tapaan olla vuorovaikutuksessa, tarkastella ja kokea ympäröivää yhteiskuntaa ja maailmaa. Autismikirjon (ml. Lapsuusiän autismi, Aspergerin oireyhtymä, Disintegratiivinen kehityshäiriö ja Epätyypillinen autismi) esiintyvyys maailmanlaajuisesi on yhden prosentin luokkaa ja Suomessa autismikirjon henkilöitä arvioidaan olevan noin 55 000. Suomessa ja muualla maailmassa on paljon diagnosoimattomia autismikirjon henkilöitä ja diagnosoimattomien osuus on vanhemmissa ikäryhmissä nuorempia ikäryhmiä huomattavasti suurempi.

Autismi osana neuromoninaisuutta

Häiriöstä puhuminen ei ole useimmille autismikirjon henkilöille tai heidän läheisilleen mielekästä. Merkittävä joukko autismikirjon henkilöitä kannattaakin medikalisoituneesta puhekielestä pois siirtymistä ja termin autismi/autisti käyttöä. Autismia ei haluta tarkastella ongelmana tai häiriönä vaan ennemminkin luonnollisena osana neuromoninaisuutta ja yhtä arkipäiväisenä asiana kuin vasenkätisyys. Tukien ja mukautuksien saavutettavuus vaarantuu ilman haitta-, häiriö- tai syndroomatermistön käyttöä. Nykypäivänä häiriö-termin käyttöä kannatteleekin enemmän yhteinen tarve mukautuksiin ja tukeen, kuin autistien omakohtaiset kokemukset. On kuitenkin muistettava, että jokainen autisti määrittelee itse sen kuinka omasta autismista puhutaan.

Autismia on tutkittu paljon, mutta tehdyn tutkimuksen hyödyt autismikirjon henkilöiden
elämään ovat käytännössä jääneet pieniksi. Tutkimus on painottunut autismikirjon parantamiseen tai muihin aiheisiin, joita autismikirjon henkilöt eivät itse koe prioriteetiksi. Lisäksi tutkimus on toteutettu ulkoapäin, osallistaen hyvin vähän eri alojen ammattilaisia ja sitäkin vähemmän autismikirjon henkilöitä itseään.

Autismikirjon diagnostiikka

Diagnostisena luokituksena autismikirjon häiriöllä (Autism Spectrum Disorder) tarkoitetaan tilaa, jossa ilmenee eri tyyppisiä sosiaalisia vaikeuksia, kaavamaisia ja toistuvia piirteitä käytöksessä sekä aistipoikkeavuuksia. Vuoden 2022 aikana tullaan näkemään muutos autismikirjon diagnostiikassa ja hoitopoluissa, kun nyt tekeillä oleva Käypä hoito -suositus julkaistaan. Muutoksen odotetaan tuovan yhteneväisyyttä autismikirjon tutkimuksiin ja diagnostiikkaan sekä selkeämpiä suosituksia eri kuntoutuksiin ja myös tarvittaviin mukautuksiin ja palveluihin. Tyypillisesti terveydenhuoltoon keskittyvä Käypä hoito -suositus ei ota kantaa tarvittaviin sosiaalipalveluihin tai muihin kuntoutukseen ja hoitoon liittyviin kysymyksiin, mutta siitäkin huolimatta laajempi suositus on työryhmässä mukana olevien autismikirjon henkilöiden tavoitteena. Suosituksen sisältö ja vaikutukset jäävät nähtäväksi tulevaisuudessa.

Käypä hoito – suosituksen lisäksi muutoksen alla on itse diagnostiikka ja sen kriteerit, kun nykyinen tautiluokitus vaihtuu kansainväliseen ICD ­luokitukseen. ICD:n diagnoosikriteerit ovat vielä muodostumassa WHO:n asiantuntijatyöryhmässä, mutta pääpiirteet ovat jo selvillä. ICD­ kriteeristön mukaan autismikirjon häiriön diagnosoiminen edellyttää pysyviä puutteita vastavuoroisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation ylläpitämisessä. Tämän lisäksi diagnoosi edellyttäisi epätyypillisiä toistuvia ja rajoittuneita käytösmalleja tai kiinnostuksen kohteita. ICD ­luokituksessa korostetaan, että autismikirjon piirteet voivat ilmetä kaikilla elämän eri osa­-alueilla, kuten perhe­-elämässä, sosiaalisissa suhteissa, opinnoissa ja työelämässä.

Lisätietoa

  • Autismiliiton verkkosivuilta löytyy tulevien koulutusten ja tapahtumien lisäksi tietoa vertaistoiminnasta ja mm. neuvontapalvelun yhteystiedot.
  • Seulontalomakkeita ja lisätietoa diagnosoinnista löydät täältä.
  • Autismiliiton Askel aikuisuuteen -projektin verkkosivuille on koottu kattavasti tietoa aikuistuvan autismikirjon nuoren tarpeisiin.
  • Suomen Autismikirjon yhdistys järjestää vertaistoimintaa ja koulutuksia autismikirjon aikuisille. ASY:n vertaisryhmät löydät täältä. ASY:n Discord-palvelimella tapahtuvasta vertaistoiminnasta löydät tietoa täältä.
  • ASY:n AAVA-hankkeessa etsitään autismikirjon henkilöille erilaisia keinoja ja väyliä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
  • National Autistic Society -verkkosivusto on vähintäänkin tutustumisen arvoinen!
  • Autismiliitto tarjoaa neuvontapalveluita puhelimitse, sähköpostitse ja chatin kautta.