Tietoa

Neurokirjoon tai neuromoninaisuuteen kuuluvat ADHD ja autismi ovat synnynnäisiä ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka maailmaa tarkastellaan ja miten siellä toimitaan. Olennaista on huomioida se, että neurokirjon henkilön tarkkaavaisuus ja toiminta voivat poiketa hyvinkin paljon neurotyypillisestä enemmistöstä. Se, miten yhteiskunta määrittelee erilaisuutta tai mukautuu kunkin yksilön tarpeisiin, määrittelee myös neurokirjon ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja elää yhdenvertaisesti itse valittua, oman näköistä elämää.

Mitä autismi tai ADHD sitten käytännössä tarkoittaa?

Sekä autismia että ADHD:tä on kuvailtu hyvinkin vaihtelevin termein, ja neurokirjon määrittely onkin jatkuvassa muutoksessa. Yleisesti voi todeta, että autismikirjon henkilöiden sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaalinen mielikuvitus ja sosiaalinen kommunikaatio ovat erilaisia kuin neurotyypillisellä valtaväestöllä. ADHD:n kohdalla eroavaisuudet löytyvät vireystilan, tunteiden ja tarkkaavaisuuden säätelystä.

Neurokirjon henkilöt kokevat muita enemmän stressiä, sosiaalista ahdistuneisuutta, masennusta ja univaikeuksia. Nämä kokemukset selittyvät ainakin osittain vähemmistöstressillä, jota itselle sopimattomassa yhteiskunnassa eläminen sekä jatkuvasti läsnä oleva erilaisuuden ja yksinäisyyden tunne aiheuttavat. Ahdistus ja masentuneisuus ovat siis osittain seurausta niistä haasteista, joita neurokirjon henkilöt kohtaavat omassa arjessaan, joten arjen tuki ja mukautukset ovat olennainen osa neurokirjon henkilöiden hyvinvoinnin edistämistä.