VERKKOKYSELY/ PRO GRADU -TUTKIELMA

Vanhempien kokemukset nepsy-lasten ja -nuorten palveluiden ja tuen saannista


Hei!

Minun nimeni on Taina Yli-Rokki ja olen maisterivaiheen sosiaalityön opiskelija Turun yliopistosta. Teen Pro gradu -tutkielmaa vanhempien kokemuksista nepsy-lasten ja -nuorten saamista palveluista ja tuesta sekä palveluiden pääsemisen vaikeudesta. Aikaisemmat tutkimukset ovat tuoneet esille, että nepsy-lasten ja -nuorten saamissa palveluissa ja tuen saamisessa esiintyy erilaisia haasteita. Näitä haasteita ovat mm. palvelujärjestelmän hajanaisuus, palveluihin pääsemisen vaikeus, eriarvoisuus palveluiden saamisessa tai palvelut eivät vastaa nepsy-lapsen ja perheen tarpeita. Lisäksi haluan Pro gradu -tutkielmassani tuoda esille nepsy-lasten ja -nuorten vanhempien kokemuksen siitä, että millaisia haasteita nepsy-perheet ovat kokeneet palveluiden ja tuen saamisessa sekä miten vanhempien mielestä näitä palveluiden esteitä voitaisiin vähentää.  Vanhempien kokemus on tärkeää saada esille, jotta nepsy- lasten- ja nuorten palveluita voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin perheiden tarpeita. Aikaisemman tutkimustiedon ja asiantuntijatiedon perusteella neuropsykiatrisesti oireilevat lapset, nuoret ja heidän perheensä on yksi suurimmista asiakasryhmistä, joiden tarpeisiin olemassa olevat palvelut eivät vastaa. Vanhempien näkökulmaa tarkastelen osallisuuden kautta. Osallisuudella tarkoitetaan asiakkaiden mahdollisuutta tulla kuuluksi, oikeutta ilmaista mielipiteitään, mahdollisuutta vaikuttaa sekä kokemusta yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisesta.

Kaipaisin verkkokyselyyni vastaajaksi vanhempia, joilla on 7-18 -vuotias nepsy-lapsi.  Lisäksi lapsella tai nuorella on oltava ADHD, autismin kirjon tai ADHD ja autisminkirjon diagnoosi. Tutkimuksessa neuropsykiatriset häiriöt on rajattu koskemaan ADHD:tä ja autisminkirjoa, vaikka neuropsykiatrisiin häiriöihin kuuluu muitakin häiriöitä.

Käypä hoito suositusten mukaan kaikista tarkkaavuushäiriön eri muodoista (yhdistetty, tarkkaamaton, yliaktiivis-impulsiivinen) käytetään nimitystä ADHD. 
Käypä hoito suositusten mukaan autisminkirjoon kuuluvat lapsuusiän autismi, epätyypillinen autismi, Aspergerin oireyhtymä, muu lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö ja määrittämätön lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö.

Tässä on linkki verkkokyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/90866CB36189C482
Verkkokysely on auki 23.2. – 24.3.2023 välisenä aikana.


Kiitos jo etukäteen!

Ystävällisin terveisin Taina Yli-Rokki